MicroRNAs involved in auxin signalling modulate male sterility under high temperature stress ...

Yuanhao Ding, Yizan Ma, Nian Liu, Jiao Xu, Qin Hu, Yaoyao Li, Yuanlong Wu, Sai Xie, Longfu Zhu, Ling Min, Xianlong Zhang.2017.Plant Journal

A transgenic strategy for controlling plant bugs (Adelphocoris suturalis) through expression of do...

Jing Luo, Sijia Liang , Jianying Li, Zhongping Xu , Lun Li , Bangqin Zhu, Zhe Li, Chaoliang Lei, Keith Lindsey, Lizhen Chen, Shuangxia Jinand Xianlong Zhang.2017.New Phytolo...

High efficient multi-sites genome editing in allotetraploid cotton (Gossypium hirsutum) using ...

Pengcheng Wang, Jun Zhang, Lin Sun, Yizan Ma, Jiao Xu, Sijia Liang,Jinwu Deng, Jiafu Tan, Qinghua Zhang, Lili Tu, Henry Daniell, ShuangxiaJin, Xianlong Zhang.2017.Plant B...